Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť AB line s.r.o. , so sídlom Partizánska 93, 058 01 Poprad, IČO: 31724116, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.abdomacnost.sk, www.abline.sk.

Kontaktné údaje predávajúceho: kancelárie a sklad: AB Line s.r.o., Partizánska 93, 058 01 Poprad

Tel.: +421 - 52 - 7765042, 7722779

Fax: +421 - 52 - 7721227

E-mail: abline@abline.sk

 

 

2. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii vo formulári. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru.

 

Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

 

 

3. Cena tovaru

 

Ceny za tovar uvedené v internetom obchode predávajúceho sú platné v dobe objednania tovaru. Všetky ceny sú vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb, zmeny cien, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcu a ostatných dodávateľov tovaru. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Ceny za poštovné a balné nájdete nižšie v článku "Dopravné podmienky a poštovné".

 

Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra, vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je priložená ku každej zásielke. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

 

4. Dodacia lehota

 

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa doručenia záväznej objednávky za podmienky doručenia všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre rýchle vybavenie dodávky. V prípade, že tovar je na sklade, zaväzuje sa predávajúci tovar vyexpedovať alebo odovzdať dopravcovi najneskôr do 5 pracovných dní, v prípade ak požadovaný tovar nie je skladom, maximálne do 14 dní. Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim. Predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Ak predávajúci nebude schopný do 30 kalendárnych dní odoslať tovar kupujúcemu, je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu finančné prostriedky vynaložené odberateľom k aktuálnej objednávke – kúpnej zmluve na jeho účet.

 

 

5. Dopravné podmienky a poštovné

 

Poštové je účtované podľa spôsobu platby a spôsobu dopravy.

Pri objednávke nad 50 €, poštovné platíme za Vás.

 

Spôsob dopravy:

 • Slovenská pošta                                                  3,50 €

         - osobný odber zásielky na pošte

 • Expresná zásielková služba                              3,55 €
   - doručenie zásielky kuriérom v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00. V prípade neúspešného prvého pokusu o doručenie, druhý pokus o doručenie. Termín druhého pokusu o doručenie oznámi expresná zásielková služba formou písomného oznámenia.
 • Osobný odber                                                      0,00 €
   - možnosť osobného odberu objednaného tovaru priamo na mieste skladu (Partizánska 93, 058 01 Poprad)

 

Spôsob platby:

 • Prevodom (predfaktúra)                                           0,00 €
  - pri výbere tohto spôsobu platby platíte prostredníctvom jednorázového platobného príkazu.
 • Dobierka Slovenská pošta                                      1,10 €
  - za tovar platíte až pri preberaní zásielky.
 • Dobierka Expresná zásielková služba                  1,10 €
  - za tovar platíte až pri preberaní zásielky.
 • Online prevod ČSOB                                                 0,00 €
  - jednoduchý, rýchly a bezpečný spôsob platby za tovar pre klientov Internet bankingu ČSOB. Na konci objednávky kliknite na presmerovanie priamo na internet banking ČSOB.

 

Kupujúci je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť tovaru pri jeho preberaní a prípadné nedostatky uviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, nepreberajte zásielku a ihneď kontaktujte dodávateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru alebo kompletnosti dodávky nie je možné akceptovať. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list.

 

 

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

 

Kupujúci môže objednávku stornovať bez udania dôvodu do 4 hodín od jej odoslania. Po tejto dobe sa začína objednávka spracovávať. Zrušenie objednávky je potrebné oznámiť telefonicky alebo e-mailom. Obratom bude kupujúcemu zaslané potvrdenie o zrušení objednávky. Stornovanie objednávky po tomto termíne, keď je už objednávka vo fáze vybavovania, je možné iba po dohode s dodávateľom. Stornovaním takejto objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.

 

Predávajúci si uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa objednaný tovar nedá dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

 

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má zákazník do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru objednaný tovar vrátiť bez udania dôvodu. (toto ustanovenie zákona sa však nemá chápať ako zapožičanie tovaru).

 

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

 • kontaktujte nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom úctu či adresou pre vrátenie peňazí,
 • ak Vám už bol tovar doručený a prevzali ste ho, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok,
 • tovar musí byt v pôvodnom nepoškodenom obale,
 • tovar nesmie byt použitý,
 • tovar musí byt nepoškodený,
 • tovar musí byt kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.),
 • zašlite spolu s dokladom o kúpe,
 • tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).
 • pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom doručení tovaru,
 • v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

 

7. Reklamácie tovaru a záručné podmienky

 

Reklamácie z dôvodu materiálových alebo výrobných vád si kupujúci môže uplatniť u predávajúceho. Záručná doba je štandardne 24 mesiacov, pokiaľ nie je v popise produktu uvedené inak. Pri uplatnení záruky sa riaďte pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne nás kontaktujte mailom alebo telefonicky pre upresnenie uplatnenia reklamácie.

 

Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne a doporučene, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

 

Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis vád a návrh na riešenie reklamácie. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 10 dní od jej doručenia.

 

Informácia o možnostiach alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

 

 

8. Ochrana osobných údajov

 

Vzhľadom k poskytnutiu kvalitných služieb predávajúceho kupujúcemu je potrebné poznať niektoré všeobecné údaje o kupujúcom, ako sú napr.: kontaktné informácie a údaje o jeho nákupoch.

 

Tieto údaje sa predávajúci zaväzuje chrániť pred zneužitím a neposkytovať ich tretiemu subjektu. Použitím tohto internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a použitím informácií o sebe a svojich nákupoch za vyššie uvedených podmienok. Internetový obchod predávajúceho si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. V takomto prípade neplatia uvedené pravidlá manipulácie s údajmi.

 

 

9. Záverečné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

 

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.